F =

Fehmiyat = 1 Anlam bilin 2 Konseptualizm , Mefhumat , Mefhumiye , Kavramcılık
<< bkz Menehiyat >>

Fentbaz 1/ Fentdar
[sp] = (wş) Güreş ustası , Fentçi , Antrenör (mz) Üç kağıtcı , Numaracı

Fetbaz 2 = Fetbaz , Hilekār , Dalevereci , Dubaracı , Dolandırıcı , Batakcı , Üçkağıtçı , Trişör *** Fetbaz’î = Fetbazlık
<< bkz Fëlbaz >>

Fetılandıniyat = Dönüşümcülük , Transformizm
<< bzk Guhıstıniyat >>

Fetılvan = 1 Dönen , Dönüşen ( rel ) 2 ( rel ) Sapkın *** Fetılandınvan’î = Dönüşümcülük , Sapkınlık

Fıkırname = Fikirnāme , Ön gürü kitabı , Tavsiye yazıları *** Fıkırname Machiavelli = Machiavelli tavsiyeleri veya onun Hükümdar isimli kiyabı


Fıkırvan [adj] = 1 Düşünür , Akılcı , Mantıkcı , Zeki 2 Filazof 3 İdealist 4 Teorisyen / Teorici
<< bkz Torevan , Fıkırzan >>

Fıkırvanî / Fıkırvantî [adj] = 1 Fikircilik , Akılcılık / Akıliye , Usculuk , Mantıkcılık 2 Rasyonalcılık / Rasyonalizm 3 Teorisyenlik / Teoricilik , Nazaryatcılık

Fıfırzan [adj] = Fikir bilimci , Düşünceden anlayan (mz) Fikir okuyan , Düşünceleri sezip veye okuyanFıkriyat = Fikriyat , İdeoloji , Fikir sistemi , Fikriye , Akıliye


Fırëqetkar = 1 Feragatkār 2 (pol) Liberalist

Fırëqetname =1
Feragatname 2 (pol) Manifesto


Fırëqetvan
[adj] = 1 Fāriğ , Alākası ve sorumluluğu kalmayan , Feragatcı 2(mz / pol) Liberal , Liberalist
<< bkz Hurriyetvan >>

Fırëqetiyat [pol] = 1 Liberalizm , Serbest fikir doktrini 2 Liberasyon
Fırinvan / Balefırvan
[adj] = Pilot *** Fırrinvan = Hostes , Pilot yardımcısı *** Fırvan = 1 Uçucu , Takma kanat veya plarnetle uçabilen kişi veya pilot 2 Hezarfen celebinin diğer bir ismi

Fırsendkar / Fıresenddar = Fırsatçı , Kollayıcı , Fırsat düşkünü

Fırsendvan = Fırsatçı , Kollayıcı *** Fırsendvanî = Fırsatçılık , Kolayıcılık


Fıtnekar
[adj] = Fitnekār , Fitneci , Fesad eyleyici , Ortalığı bir birine düşürmeye çalışan


Fıtnevan
[adj] = Fitneci , Fesadcı , Karıştırıcı (mz) Kundakcı , Parmakçı *** Fıtnevanî = Fitnecilik

<< bkz Fitvan >>

{
Diğer Diyalekt’ler : Şofar , Awan , Ewan , Gelac }

Fitvan
[adj] = Tahrik edici , Kışkırtıcı , Fitci / Fitleyici , Arabozucu , Muharrik 2 İğvacı , İğfalcı , İfsad veya ara bozucu , Karıştıran 3 Müfsit / Müfsid (mz) Ordu bozan *** Fitvanî = Fitçilik , Kışkırtıcılık , Müfsitcilik , Tahrikcilik , Kötü niyetle galeyancılık
<< bkz Fıtnevan >>