Rezbûna   A
******************Avdev
= Ayran

Avreşin = Su serpmek

Avaqusurê = Gusul suyu

Avlekırın = Su dökünmek , Duş almak , Yunmak ,Çimmek

Avarıji = Kaynamış pirinç suyu


Avaşirin = Tatlı su

Avaşor = Tuzlu su
Afır =
Yemlik ot yem verilen ahır

Alıdıniyat
/ Alıdaniyat = Doğuştancılık , Fıtriye , Vehbiye , Vilādiye , Nativizm , Doğuşla veya irsi olan kalıtımların mütealliyatını bilme veya bilgi yolu
<< bkz Fıtriyat >>

Alıdandınvaniyat = Doğmatizm , Dogmaya veya inaka bağlı düşünceler , Dogmacılık *** Alıdanti / Alıdanî = Dogmatik , Kurallara uydurulmuş fikir veya fiil

Alandınvan [syn / adj ] = 1 Dolayıcı , Sarmalayıcı 2 Dolandırıcı (vulg) Madikci


Alandınvan [syn / adj ] = 1 Dolayıcı , Sarmalayıcı 2 Dolandırıcı (vulg) Madikci
Alikar = 1 Yardıncı , Destekci , Hāmī , Kayırıcı , Himāye eden , Hümanist 2 Yardakcı , Kötü işlerde yardımcı , Kayıran 3 Muavin , Yamak 4 Mültemis , İltimas eden *** Alikari = Yardımcılık , Destekcilik *** Alikarvan = Yardım sever , İyilik veya destekkār *** Alikarperwer / Yardım sever , Hümaniter

<< bkz Yalikar , Pıştivan 1, Xweyikar >>
{ Diğer Diyalektler : Arikar }


Ardûvan = Oduncu , Yakıtcı , Odun veya kömür satıcısı ***Ardû çêkırın = Odun yapmak , Yakıt yapmak

Asteng = Kesinti , Anbargo *** Bê asteng = Kesintisiz

1= Değirmen

Aş 2 = Neşe , Sevinc

Aşkırın = Sevinclemek , Neşelendirmek

Aşxane = Lokanta

 Avakar / Avavan [adj] = 1 Tesisatcı , Montajcı 2 Usta , Erbap , Ehil , Mālik 3 Muktedir *** Avakıri = Kurucu , Montalayıcı , Tesisci / Tesis edici
<< bkz Çëkırvan >>

Avabûniyat = 1 Strüktürlizm ,Yapısalcılık , Kuruluşculuk , Yapılışları inceleme bilim dalı 2 Lisan veya edebiyat gibi konuların yapılışlarını bilme ilmi 3 Bünyevi yapılışı konu alan inceleme yolu
<< bkz Tehriyat , Şemaliyat >>