DDarızandınvan =
Mahkeme edici , Mahkeme işleri ile ugraşan veya mahkeme tebliğatı gönderen , Hak hukuktan anlıyan , Mübāşir

Defvan [mus] = Davulcu , Davul çalan

Defandivan (adj) = 1 Kaktırıcı , İtekleyici , İtici 2 Darbeleyici

 

 

Derbazvan = [adj] = 1 Geçen , Geçip giden 2 (vulg) Avantacı , Hava parası gibi işlerle geçinen (mz) İşi yolunda olan

Derengvan / Derengivan
[adj] = 1 Geciken , Redif 2 Rötarcı

Destekvan / Destekkar [adj] = 1 Destekleyici , Destekkār , Yardımcı , Arka çıkıcı ,Birilerini savunan veya müdafa eden , Karışan , Müdahil 2 Yardakcı *** Destekvanî = Destekleyicilik , Arak çıkıcılık , Müdahilcilik
<< bkz Alikar , Pıştivan >>

Dezgehiyat [phil] = Mekanizm , Mekanikcilik , Hareket bile bir mekanik olaydır , bu seyirde tüm şeyler devinim içinde şekillenir , diye tezleri savunan felsefeyi akım
Dezgehiyat [phil] = Mekanizm , Mekanikcilik , Hareket bile bir mekanik olaydır , bu seyirde tüm şeyler devinim içinde şekillenir , diye tezleri savunan felsefeyi akım

Dewatvan / Dewetvan = (rel) Tebliğci 1 Düğüncü 2 Dāvetkār , Dāvet edici , Dāvetçi 3 *** Dewetvanî = 1 Dāvetçilik 2 (rel) Tebliğcilik

Dezgevan / Dezgebaz [adj] = 1 Tegāhçı , Tezgāhtar 2 Düzenci 3 Mobilyacı 3 Kurgucu 4 Organizetör *** Dezgevanî = Tegāhtarlık , DüzencilikDewsvan = 1 Yerli , Yerler sahibi 2 İzci , İz bilen , İz süren veya izlerden delil çıkaran
<< bkz Kıvşvan >>

Devşërvan =
Devşirici , Toplayıcı 2 Derleyici *** Dewşërti = 1Toplanık , Devşirik 2 Dözenli , Tertipli *** Dewşërandi = Toplanmış , Devşirilmiş ***Dewşërvanî = Derleyicilik , Toplayıcılık


Dıfavan [adj] = 1 Müdahil , Savunucu , Müdefaacı , Müdafi 2 (sp) Bekler , Bek


Ditiniyat = Görüm bilim , Fenomenoloji

Ditın dayinat / Kıvşıyat =
Gösterge bilimi , İşeretbilgisi , Semiyoloji ,Semiyotik (*2)
<< bkz Navhiyat , Eşaretiyat , Kelamiyat >>

Ditiniyati / Ditiniyat = Olguculuk , Fenomenizm (*2)
<< bkz Şemeliyat >>

Ditivan / Ditınvan [adj] = 1 Buluşcu 2 Görüşcü , Görüşmeci 3 Görücü , Gören ,Bāsır / Basīr 4 (mz) Kahin , Fal bakan , Basiretli , Görümcü 5 Olgocu , Fenomenci *** Ditınvani = Gürücülük , Evlenecek birini görme işi
<< bkz Xwezgıni >>

 

 

 

Dorvan-î / Domvan-î [ syn ] = 1 ( sp) Turnuva 2 Sıralaşmak , Ödeşmek , Paç olmak 3 Etkinlik , Kerme , Sponsorluk , Faaliyet
<< bkz Etkinlik için : Çaleki >>

Doriyat = Ekoloji , Çevreçilik
<< bkz Derdoriyat , Derdorvan >>

Doşavvan [adj] = 1 Petmezci 2 Şurup yapıp satan 3 Şurup veya salep gibi içecekleri yapan veya satan , Nektarcı , Nektar hazırlayan , Kudret narı gibi gıdaları yapan veya satan 4 Pekmez seven , Çok pekmez yiyen
{ Diğer Diyalekt’ler : Dıms fıroş , Mot fıroş , Dımsker , Motker }

Doşıkvan [adj] = 1 Döşekci , Döşek yapıp satan veya yorgan döşekci 2 Koltukcu , Mobilya koltuk yapıp satan
<< bkz Orxanvan >>
Dubarevan [adj] = Hileci , Dubaracı , Sahtekar