TERÖR  NEDİR ?

Son BM ler  terör toplantısında terör tanımı yapılamamış oluşu tümüyle kriminojik bir yetersizlikmi yoksa tanımını yapacak sözcükmü yok veya terör yeni bir şeyde onun adı takılamadığı içinmi terör  tanımlanamamış ?
Bu durumda yani  terör nedir ? nasıl bir şeydir ? eskiden böyle olay olmuşmu  ? olmuş ise adına ne demişler ? bunun tanımı var olan kavramlardan hangisine yakın ,veya daha başka benzerleri varmı ?
Kavram derken  ad , isim , kelime , sözcüklerle  kast edilen alanlar içindeki anlam konumu , mānası yorumları evet hayatımıza  her gün yeni bir şeyler giriyor ,ve eski ismin yerine başka isim aramak zorunda kalıyoruz , biz yanlız yeniliği eşyaların icatı oluyor diye değil ,bilakis maddi ve mānevi pek çok yenilikler ...
Bir isim yeni ad her kesce bir şeye takılıp ortaya sürebilir , ancak her ad veya isim toplumda herkesce paydaş olabilme kapıları açık olmalı , benimsenmeli , kullanılabilmelidir , sözcük yani kelime , kelime olabilmesi için önce , iç ve dış dünyanızda var olanı , herkesi veya birçok insanı ilgilendiren şeyler zuhur edince , ad yani isim takma zoruınluluğu ortraya çıkar .
Son  BM ’ler  terör toplantısında terörün tanımı yapılırken , tanımı yapılan bir fiilde başka bir görüş meşru yönlere vurgular edip ,terör tanımını muallakta yani askıda bırakıp , o terör sanılan fiili özgürlük savaşı , veya bir milis hareketinin mücadele zemine dayandırıp  , iç savaşın getirip götürdüklerine bağlamaları  , terör tanımı zorlaştırıyor , ve terör tanımı yapılamadan  BM ’ler toplantısı sona eriyor .
Hāl bu durumda olunca , ilk akla gelen şunlar terör sanılan fiillere benzer başka fiillerde benzerliklerinin oluşu , aslında yeni bir kriminolojik tanımla , yeni bir ad , yani yeni bir isim aramak bulmak tanım için ihtiyaç baş göstermişliğini var sanıyorum .
Birde biz Kelanmcılar bunu tanımlamaya girmeliyiz , aslında bu gibi  ad ve isimleri kriminoloji veya morfoloji ile uğraşanlar takmalı , isimlendirmelidirler biz kelemcıların işi bu değil , biz eldekiler ile , ve var olanlanrı becerebildiğimiz kadar  terimleyip , veya şerh edip olanı sarih anlaşılır kılabildiğimiz kadarı ile sunarız .
Terörün amımını birde  sözlük yazarı olanlar yapmalı diye aklıma geldi , çünkü kamu oyunda hep faklı bir kavram olageldi , Kelam ilimcisi yani sözlükten anlıyanlar nasıl  açıklıyor bu kavramı onuda mantıklı olarak diğer kavramlardan  farklı yerini ,anlamı ve içieriği açıklama görevi sözlük yazarlarınada düştüğünü sanıyorum .
Önce kısa başlıklarla şunlardan yola çıkalım
1 ) VANDALİMZ
2 ) SAVAŞ SUÇU
3 ) SOYKIRIMI
4 ) TEDHİŞ
5 ) ŞİDDET

VANDALİZN ; Bem bu  beş başlık içindekilerini kısa ve öz olarak Vandalizm başlamak istiyorum .
Vandalizm ; Sanaatta veya Tarihi eserler veya bir düşünceyi senbolize edenini tahrip etmek , yok etmet , o doğrultuda düşünce üretmek gibi , ancak canada kast edlince ,yani bir güzel sanat eseri tahrip ederken , birinin veya birilerinin can kaybetmesinede sebep olmakta var o mānada .
Iraktaki camii katliamları örneğindeki gibi ,veya Kürtçe eserler ki bu musiki kasetlerinin yakın tarihimizde tahrip edilişi ,  veya  uzak doğuda Buda heykellerinin tahribi , camii , kilise ve her türlü ibadet hanelare saldırılarda örnek olarak göstere bilinir .
Yani vandal bir fiilde eser yanlız tahrip olmuyorda olabilir, insanda canından da olabiliyor  vs .

SAVAŞ SUÇU ; Savaş suçu  savaş ilānı alnından ayrı bir yerde ,silahsız ve savunmasız sivilleri , veya savaşamıyacak kadar çocuk olma ile yaşlı , hasta , karşı taraflı konukları öldürme , yanındaki tutsak esirlere kötü muamele ,veya  öldürme gibi bilinen normal anlaşılan savaşın kuralları dışında öldürme fiilini işlemek , savaş suçu mānalarına girir , tabi hukukcular biraz daha ayrıntılarına girdikleri için ben kavram anlamını izah ediyorum , savaş suçu kısaca budur .

SOYKIRIN ; Bir milletin varlığını kast edip o doğrultuda o milletten İnsanları öldürmek yani katliam etmek , Bir milletten bir kitleyi  katletmek .

TEDHİŞ ; Hadefi belli çoğu kez rast gele olmayan menfi saldırılar ile , can ve mal kaybına yol açmak  , korku vermek , sindirmek  , dehşet salmak , hedefindekini eylemlemek ile sınır çekilmiştir.
Ancak terörle yakın bir kavramdır , veya terör odur diye yorumlanıyor , veya öyledir sanılıyor .
Ancak tedhiş dedikleri eylemler çoğu kez toplum içinde vuku bulduğu için , hedefi belirsiz bir eylem  olup kendini tanıtır .
Tedhişin anlamı , hedefi belli bir eylemdir , yani kime zarar verileceği seçilmiştir , fiil alanı belirlenmiştir , hedef dışındakiler eylem için seçilmemiş veya  tutulmamıştır .
Oysa tedhişli eylemler diye tanıtılanlar  , hep masum insanların zarar gördüğü için , bu tür eylemlerde hedef seçimi olmadığı gözlenir .
Tedhiş diye tanıtılan eylemlerde hedef seçimi olmadığı için , yani eylemcinin kast etmediği tarafların zarar görmesi , o tedhiş tanımını zorlaştırır , çünkü hedef belirsizliği söz konusudur .
Başa bir değişle tedhişin ne olduğunu bilmeden , tedhiş kelimesi kullanılmıştır . tekrarala hatırlayalım ; tedhiş hedefi dışındakilere  zarar vermeden  mal , can kaybı ve  korku verme de dahil bir eylemdir .

ŞİDDET ; Dayak , Dövmek gibi yollarla isteklerini yerine getirme tutumudur , bu çoğu kez Aile içinde , veya çevranizdekilerin dövüşleri örnek olarak gösterebiliriz , şiddet  işkence ile eş anlamlı bir kavramdır , ancak esir veya tutuklu , göz altında olanlara uygulandığı zaman işkence adını alır .
Şiddet  iç çatışma halindeki bölge , veya Ülkeler içinde süre giden öldürmede dahil yapılan saldırılar  içinde kullanılan bir sözcüktür , ancak kavram anlamında dayak , işkence , dövme gibi haller önceliktedir.

TERÖR ; Tarihçesi milattan önceleri 73 – 66 tarihlerinde Romalılar ile Sicariiler hengāmesinde terör karşılığı olan Titreme , sakrama , korkma , yılma gbi dehşet duruma ifade olsun diye , latincede karşılığı olan terör adı ile günümüze gelmiş , terörün kavram bakımından  teolojide İlk insan Hz Adem oğulları Hz Habil ile kardeşi Kabil ile başladığını , ve giderek ilk kavimlerden günümüze kadar gelen İnsanlık Tarihi kadar eski bir kavramdır, terör ismi Hz Aden çağındada vardı demiyorum , kavramlı durumu kast ettim.
Tanımı yapılırken yukarıdaki kıssa başlıklarla vuku bulan fiillerin başka bir boyutuna  terör deniliyor, tedhişle özdeşlenebilinir ancak tedhiş yetersiz görünür gibi çünkü terörde hiç bir haklı sebep gösterilmeden  veya hiç bir haklı dayanağı olmadan hiç bir hukukta haklı gösterililemiyen tedhiş benzeri bir kavramdır .
Örneğin Müslümanlıkta veya Hiristiyanlıkta veya başka bir dinden  biri bir toplu yaşam alanına saldırıyı haklı gösteremez , nedeni ise çünkü saldırı bir Pazar yeri olmuş ise o anda herkes pazarda ,çarşıda olabilir veya toplu ulaşımda olabilir hāliyle her dinden birinin o anda orada olması muhtemeldir , bilakis saldırganın yakını , veya arkadaşı , veya  kendi inancından birininde o an orada muhtemelen olaması ile, olabilecek bir can kaybı , saldırının idolojisi ile hiç bağdaşırlık hāl alamıyacağı  için , haklı ve meşru mesnetlik gerekçesi olmayan sadırılar anlamındadır.
Başka bir deyiş ile doğrudan doğruya hiç bir insanı tasavvur , insandan tahayyül , insanları iyi ve kötü ayırt etmeden , dış görünüşleri itibaren onları şeklen bir zanna  bağlayıp , bir dine veya bir kisveye, veya bir kavme āit sayıp bazı şeyleri onlara reva görme düzeyindeki mantık ve matıklardan  çıkan fiillerdir.
Müslümanlık ; terör ile bir birine  uyuşan yanı varmı ? Akıl veya Mantıklı davranma mantıklı hüküm verme yollarını teşvik edermi ?  fail fiilini kulalanacağı alana veya yere hiç tahlil etmeden  , onlardan iyi ve kötüyü seçmeden , dış görünüşlerine bakıp hüküm vermeyi uygun buluyormu ? Akıl ve mantığın ışığında olmayan hükümler , ve o hükümler ile onlara muamele etmek Müslümanlıkta varmı ?  varsa o zaman akıl ile mantığın Kuranın ile alakası olabilirmi ?
Bana göre bu tür saldırılar manen deşarj içeriklidir , keyfiyetli bir hāl sözkonusu .
İslam hukuğunda fıkıhta yeterli derece bilgim yok ancak bildiğim kadarı ile masun , yetim , kimsesiz , ve gelip geçiçi yabancılara , yolcuya , elindeki esire bile işkence etmek günahlar arasındadır , ve suçtur , cazaī müeyidesi vardır .

Tabi Ben hukuk değil kavramların nerde birbirleri ile uyuştuğu , veya ayrıştığını izah ederken, zorunlu olarak  örnekler seçerken hayatın her alanına uzanmak gerekiyor, Müslümanlıkta kendi tebaası içindeki bulunan gayri Müslümlerin can , mal , ırzlarını korumak onların ibadet gibi inanclarınına dokunmamak vardır , onlara gelebilecek zararlar  bile günahlar arasında görülürdüğü gibi , suçluya cezada öngörüsü vardır , çünkü Kuranın bir çok ayetinde Hz Meryem  veya Hz İsa  as ile geçmiş Peygamberler övülmüş , kutsanmış ve inanılmış olarak saygı görterilir , İslam ve Hiristiyan veya başka din adına terör tamlaması sonderece yanlış , ve maksatlıdır , ve çarpık zihniyet görünümü sergiler .
TEVRAT , ZEBUR , İNCİL kutsal kitaplar olarak görüldüğüne göre , ona āit cemaatlarda müslüman cemaatı kadar saygı , ve hurmete laik sayar , bu dinlerin fertlerine zarar getirmek müslüman dininin kabul edeceği bir durun olmadığını , Kuranın o dinlerin Hz Peygamgerlerine verdiği övgülerden anlıyabiliriz .
Bu dinlerden birinin , veya birilerinin zarara uğraması , Kuranın hukumleriyle bağdaşıklık sağlanamaz olduğu çok açık ve sarihtir.
Kuran ayetlerine baş vurur isek Kuranda ; kim suçsuz bir İnsanı öldürmüş ise tüm İnsanlığı öldürmüş gibidir açıklamalarından yola çıkarak , terörde hedef belirsizliği olduğundan , rast gele bir saldırıda kendi yakınından birininde , o rast gele saldırı yerinde olabileceği için , suçsuz birinin ölüm vebalinin çezasını günahını kazanmak demektir.
Görüldüğü gibi terör olur iken , kendinden , kendi inanacından , veya arkadaş , dostundan birilerin karanbol ile can vermesi , katline girilmesi durumuda muhtemeldir , Bunun için terör tedhiştem faklı bir içieriği vardır .
Bu tür savaş biçimine DEŞARJ keyfi boşalım olduğu için tedhişten bir derece fazla māna içeriklidir , ancak her sözcük mecazen  hukukta veya  siyasette veya edebiyatın bir dalında farklı anlamlarda kullanıldığı için , terörde zaman , zaman farklı anlaşılmalarasa sebepte olabiliyor .
Tedhişin terör ile neden , ve nerde bir birlerinden farklı anlamları var ? çevap yine  örneğin  bir iç savaşta bir özgürlük mücadelesinde, iki taraftan biri çatışırken , bir birlerine misillenmeler olur , her fail fiilini bir mesnete bağlayıp kendini haklı konumda tutabilme yolları haiz sayar  şu , bu  sebepten benim salsırın meşru idi , çünkü misillenme hakkım vardır , Saldırı hakkım var gibileri .
Veya biz bağımsızlık savaşı , veya çatışması ederken , özgürlük için yapıyorduk bu bizim milli hakkımızdır , suç değildir meşru bir tutumdur , deyip tedhişin mesnetlerini bir dayanağa dayatıp  , savunmalar edile bilme durumu mantıksallıga dayandırma iradesi olabiliyor . 
Oysa natıksal olmayan fiillerin çılgınlık tanımı içindedir , buradaki açıklamar kavramların seyrini dairdir , fakat basında , medyada çıkan haberlerin kavramların , ve tamlamaların gerçekten yakıştırmalardaki mantıksal yanı nedir ? ne olmalı ? gerçekten tamlamalar doğrumudur ? değilmidir ? onlarıda dikkatle bakıp akılda tutmalıyız !..
Çünkü ben bir olaya tedhiş derken , karşı taraf hayır o tedhiş değildi , o şu veya buydu diyebilirliğinede sağ duyu ister .
ABD nin Libyaya saldırısı Tedhişmi yoksa Terörmü ? veya Savaşmıydı ? veya misillenme hakkımıydı?  Misillenmemidir ? ayrıca hukuk varken yargı yolları varken CIA anın gizlice mahkūm tutması hukukta adı nedir ? veya kelamda hangi isim olmalı , esirmi yoksa rehinmi ?yoksa tutsakmı ? veya kölemi ? hangi isimi takmalı ?
12 Eylül saldırısı tedhişmi yoksa terörmü ? çünkü terörü yukarıda tedhiş ile aynı şey olmadığını gördük .
Filisnli canlı bonba eylemleri savaşın bir varsiyonu , başka bir boyutun cephesi olarak görüldüğü için , canlı bonbalı eylemleri özgürlük savaşı mesnetine dayandırıp , savaşın bir parçasıdır derken , karşı taraf  itiraz edip , basbaya  canlı bonbalı eylemler terör fiilidir deyip fail yargılarken terör kavramını  kullanıyorlar .
Çeçen sorundada  ,Çeçenlerle Ruslarda aynı eksende , Kürtler ve Türklerde durun faklı değil .
Buradaki şerh niteliğinde olan bu açıklamalar yeterli görülmüyor , o hālde yeni bir ad , yani yeni bir şey sayıp , yeni bir isimle terör sanılıpta fakat tanımında zorlanan fiilleri adlandırılıp tanımını sağlama görevi kriminoloji ile uğraşanlara , veya hem kriminoloji lie morfoloji  biliminde yetkin olanlara düşüyor , işe onlar  koyulmalıdır .
Besbellidirki terör İnsanlık suçudur, çünkü masum niçe canlar telef oldu , şayet terör yanlız korkutma , yıldırma , dehşet salma ile sınırlı ise , o zaman başta Avrupadaki yabancılar dairelerine kulak verin ,binlerce kriminal rahatsızlıklar ondan mütevellid şikayetler , oradada  bulunuyor .
Demek terör sanıldığı gibi korkutma , sindirme , dehşete düşürme ile sınırlı değil veya terör adı takılan olaylara , fiillere terörün kendi ismi kifayet etmiyor , çünkü gelişen çağla birlikte her eski olan tanım , ve benzerleride başka bir hāl durum alıp eskisinden farklı bir konumu teşkil ediyor .
Terör  adı kendi çağında belki o koşullara uygun bir tamlamaydı, fakat bu günkü çağımızdaki  olayın seyri farklı , veya konum ile koşulları benzer değil , isimin kapsamı denişmiş ,başka boyutlar kazanmış ,yeni gelişmenler eski adı aşıyor , eski isim ve kavramı kafi gelmiyorsa , öyleyse yeni sözcük , yeni kelime ,yeni tamlama  gerekli olduğunu sanıyorum .
Hedef seçilmeden , İnsanların iyi ve kötüsünü veya suçlu suçsuzunu tespit etmeden , rast gele toplu yaşam alanına öldürme , tahrip etme kastı ile fiil teşkil etmek , tedhiş kavramını aşan bir durumu var kılıyor .
Muğlak , mahiyetinde belirsizlik olan müphem fiiller ile ,vuzuh , sarih veya vazıh fiillerin muayyen durumu , tarihteki durumu , koşulu  bu günkü çağdaşlık ve teknoloji  karışımı ile olan hadiseler, yani  fail ile fiiller eski ad yerine çoğu kez yeni bir isim arayışına salıyor .
Yeni isim aramak  bir keyfiyet değildir , bu uygarlığın veya çeğdaşlığın geliştirip getirdiği ve zorladığı bir vaziyettir .
Çünkü yıllarca Kürt lisanını en çetin koşullarda bile koruma geliştirme sevdası bizede de benzer durunlar tekabül etti , ve bizde yeni söcük yeni kelime velhasıl yeni olana yeni renkler aradık , bulduğumuz kadarınıda verdik , reylerine baş vurduklarımızdanda olumlu yanıtlar aldık .
Buradaki açıklamalara nereden bakarsak bakalım insan öldürmek , emek sarfedilipte yapılanı tahrip etmek kötü şeylerdir ,cana , mala kast  bu tarzda bir şey kimse istemez başına gelsin ,o hālde bizde Anlayış dolu bir gönül ile yaşanılır bir dünyayı hem kendimiz yaşıyalım hemde geleçek nesillere iyi örnekleri miras bırakma temennisi ile sevgi ve saygılarımı sunarım , Türk önderleri korkaktır açıkca biz kürt milletiyle savaşmıyoruz çünkü kürtlerin bir halk savaşına ayaklanmasına dayanamıyacaklar bunun için bir terör yakıştırmasını ayakta tutuyorlar.
Sen gel elin temelleri üstüne bina kur sonra EVİM  VAR CUMHURRİTİM VAR DE senim martavallığına kim inanır .
Korkuyorlar milleti uyandıracak her türden hareketi millete değil terör içindir diyorlar , terörist dedikleri özgürlük için dağa çıkanları kast ediyorlar , korkuyorlar cesaretleri yok , milleten gizlemeye çalışıyorlar dahası askerdeki kürtlerin  gençlerini uyandırmadan işlerini bitirmek istiyorlar eğer biz kürtlerle savaşıyoruz deseler asker firarlarını önleyemiyecekler korkuları özgür  bir milleti görmek istemiyorlar , Kürt milletinin iradesini mezara gömmek için soyunmuşlar .
Neden terör nasıl çıkar çıkış nedeni nedir, etgen nedir etraflıca neden düşünmüyoruz terör ençok halkın milletce özgür olmayışı içinden çıkar , Din adına kitleleri yok etme katletme yapılışı hiç bir dinde yok İslam dini terörü yasaklar, lanetler din adına işlenen vakaların temelinde dini kullanma durumu vardır.
Evet terör neden çıkıyor neden bu yola baş vuruyorlar örnekleri çok ama ben bildiğim kadarı ile Kürt milletinin durumundan söz etmek istiyorum , Lozandaki sınır konfransında Kürtler param parça edildi bunu yapanlar pek hala biliyordular bir gün kürt milleti özgürlüğe uyanaçak ve özgürlük isteyecek , özgürlükten yana olmuyan Devletler birer özgürlük düşmanı gibi tutumlarını sergileyecekler ve işte terör böylece çıkar karşımıza , Lozandaki konfransa katılan devletler birer terör sebepcileri olarak tanıtırlar kendilerini .
Bu günki durum bir bilmemezlik değildir bilincli tasarımlı bir durumdur işte Lozandakiler sınırları bile bile bu Rezaleti imzalayıp onayladılar. 
Terörün doğduğu yer özgürlükten yana olmayanlar sebeptir , suçlu bunladır , amelleri kirlidir , tutumları vahşicedir daha vakit varken bu insanlık dışı durumdan dönmüyorlar ve parlak sözleri sarf etmekten usanmıyorlar yani biz insan haklarından yanayız , Demokratız , uygarız , humaniteriz diye diye yürüyorlar , siz önce terörün sebepleri üzerine kafa yorun iyi şeyler bulacağınıza eminim . 

Sözlük yazarı : Nebi Güler
FERHENG www.elat.ch