Rêzbûna : Ya / Yä
Yade = Anne
Yakût = YakutYa 1 = 1 Nida , Ünlem , Ya , Ey , Hey (vulg) La 2 Kelime sıfatı önlerinde kullanılırsa üstün māna ifade eder , Ön ek , Öndek 3 Ha , Ha şöyle , Böyle 4 (mz) Hazret ismi yerine geçer, Zamirli edat , Māllikiyet sıfatında ön ek *** Ya xwed a = Ya Allah *** Ya resulam = Ya Resulim *** Ya xwedë / Ya xwedä = Ya Allahım , Ya rabbin , Hey Yaradan *** Ya Rehmani rehim = Ya rahmani rahim *** Yamin / Yëmın = Benim

<< bkz Yë , Ë >>


Ya 2 = 1
Ve , Veya , Yahut , Veyahut , Şayet 2 Be , İsteksizlik belirtir lafz gibi ileli anlamları verir , Kabaca hayde , Yallah , Haydi *** Ya viya yanji viya = Ya bunu yada bunu , Ya bunu veya bunu *** Ya jorë yanji jërë / Yan jorë yanji jërë = Ya yukaru yada aşağı , Ya yukarı veyahut aiağı
<< bkz
Hë 2 >>

Ya 3
= 1 İşaret edatı ,Ya , Ha , Arz lafzı 2 Evet , Kabaca evet 3 Son eklerde ki *** Ya usa yanji usa = Ha böyle ha şöyle , Ya böyle yada şöyle *** Ya mıhım eve / Ya gıring eve = Önemli olan bu *** Ya te / Yë te = Seninki *** Ya mı / Yë mı = Benimki *** Ya rasti eve / Yë rasti eve


Ya 4 = Evet , Tamam , Oldu , Hay hay *** Ya herro ya merro
= Ya herro ya merro , Ya gitsin ya bize
<< bkz
Erë , Belë , Ha 1 Oldu için
>>
Yadigar = 1 Yādigār , Hātıra , Anı , Anımsamak için verilen hediye , Armağan 2 Bergüzar , Andaç
<< bkz Xatırdank , Şabaş 1 >>
{ Diğer Diyalekt’ler :
Yadaş , Yaddaş , Birewer , Serhati , Bireweri , Birhati , Diyari }

Yadigarbûyin / Yadigarbûn
= 1 Yādigār oluş , Hātıralaşmak , Anısallaşmak 2 Andaçlaşmak , Yādigārlaşmak


Yadigar kırın / Yadikar kırın =
Yādigār etmek , Anı vermek , Hātıra vermek

Yadigarname = Yādigārnāme , Anı defteri veya anı kitabi , Öz geçmişe dair yazılar

Birani / Biranin =
Yādigār Anı , Hātıra , Zihinde kalan öz geçmiş , Bellekte kalanlar , Hātıra
<< bkz
Serpëhati , Yadigar >>Yal = 1
Taraf , Yön , Yan , Doğrultu , İstikamet 2 Kesim , Kısım 3 Faça , Karşı *** Kijan yali ? = 1 Hangi taraf , Hangi yön ? 2 Hangi kısım , Hangi kesim ? *** Yala çepë ! = Sol taraf ! *** Yali rasteva ! = Sağ taraftan ! *** Vi yali = Bu taraf *** Vi yalida ! = Bu tarafa , Butaraftan ! *** Wi yali birkır = Öte yanı unuttu *** Her yali = Her tarafı , Her yanı *** Yal’ä malë = Evin tarafı , Evin façası
<<
bkz Pëş Kesim ve Kısım için :Qısm >>

Yali = Yaka , Öte yaka , Taraf , Yan , Yön , Ötesi
<<  bkz Tang >>
 


Yal -
î = 1Yardım , Destek , Dayanışma 2 Tarafından , Yüzünden *** Yali këva şandıne ? = Kim tarafından göndermişler ? *** Yalimı dıkır nışkeva ... = Bana yardım ediyordu aniden ... *** Yali mı'da . = Benden yana , Ben tarafından . (*17)
<< bkz Ali >>

Yalikar = 1
Yardımcı , Destekci , Dayanışmacı 2 Yardakcı , Kötü işlerde destekci ,Yardak 3 Muavin , Yaver ,Yamak 4 Mültemis , İltimas eden , Himāye eden ,Hāmīkar , Hümanist 5 Yardın , Destek , Dayanışma , Muāvenet , Müzaheret *** Yalikari = Yardım , Destek *** Yalikaram = Yardımcım , Yaverim Muavinim *** Yalikarti = Yardımcılık , Destekcilik *** Yalikartiya netewa = Uluslar arası yardın , Ulusların yardımı *** Saziya yalikar = Yardım kuruluşu , Yarım derneği *** Yalikari belakırın = Yardım dağıtmak *** Yalikari xwestın = Yaradım istemek , İstiane *** Yalikari belavkırın = Yardım toplamak *** Yalikari anin = Yardım getirmek *** Yalikar bırın = Yardım götürmek *** Yalikari gihandın = Yardım ulaştırmak , Destek sunmak *** Xızmeta Yalikari = Yardım hizmeti *** Sandoka yalikartiye = Yardım sandığı , Yardım kasası *** Lëkre yalikar = Grm Yardımcı fiil *** Yalikari dayin / Yalikari pëşkëşkırın = Destek vermek , Yardım eylemek , Yardım sunmak *** Hëza yalikar = ( mil ) Destek kuvvet , Yardımcı güç *** Bë yalikari = Desteksiz , Yardımsız , Dayanışmasız *** Yalikar xez / Yalikar perwer = Yardım sever , Kolkanat gerici , Hümaniter *** Deste yalikar = 1 Yardımcı gurup , Yardımcı tim 2 Yardımcı el *** Yalikarvan / Yalikar perwer = Yardımcı , Hümanist , İnsancı , Destekci

<< bkz Alikar , Pıştıvani , Xweyikar >>

Yalikarbûyin / Yalikrabûn =
1 Yardımda bulunmak , Destek olama , Dayanışmak , Yardımlaşmak 2 Deruhteyi hal , Uhdede bulunmak 3 İltimasta bulunmak 4 Yardımlaşmak , Birbirine Muāvenet etmek , Teavün , Dayanışma *** Yalikariya belavbûyi . = Toplanan yardımlar , Biriken yadımlar .

Yalikarkırın = 1 Yardım etmek , Desteklemek 2 İltimas etmek , Himāye etmek 3 Müzaheret etmek , Dayanışmak
Yan 3=
Kürtçede son ek , Çoğul ardek *** Celaliyan = Celaliler , Ağrı ve çevresinsde yaşıyan savaşkan bir aşşiret , Ağrı isyanları ile tanınan aşiret , İlk kürt bayrağını dikenler *** Bırûkjiyan = Burikiler , Van çevresinde yaşıyan büyük bir kürt aşireti *** Gundiyan = Köylüler *** Şıvaniyan = Çobanlıkta .Çobanlıklarda *** Mesihiyan =Mesihiler , Hz İsa aa yanlıları *** Elewiyan = Aleviler *** Çiyayiyan = 1 Dağlılar 2 (sp) Alpinisler , Dağcılar

Yane [edb] = Sözlü edebiyatta geçen bir deyim , Anlamı sarih olmayan bir lafız , Hararetle isteç veya istencin feryadı , Yane *** Dılemı yane yane = Gönlüm feryadı figanda *** Ez dıçım yane yane evin mı xemıland xwinë = Ben giderim yane yane aşk beni boyadı kane , Ben giderim yane yane aşk beni bezedi kane (edb / Y .emre )
<< bkz Nalin >>


Yaqût = Yakut , Kıymetli bir taşKÜRTÇE = TÜRKÇE sözlük FERHENG www.elat.ch