Rêzbûna : Za / Zâ
Za / Zā : Sıralaması
***************


Za
[zoo] = '' Zayin '' Fiilinin büzgün halidir *** Nınga za / Nıha za= Temin doğurdu , Şimdi doğurdu *** Nıha dızê = Şimdi doğuruyor *** Dıze = Doğuruyor *** Neza = Doğurmadı *** Nezê = Doğurmuyor *** Yên zayi =Doğurulanlar
<< bkz Zayin >>

Zabıt =
Zabıt ,Asaiş görevlisi

Zabûyi [syn] = (zoo) 1 Doğan 2 Doğumlu , Doğuşlu , Tevelütlü *** Pênci sal berê zayi = Elli yıl önce doğumlu , Elli yıl önce tevellüdlü

Zabûyin / Zabûn [ zoo] = 1 Doğurganlık , Üreniş , Ürengenlik 2 Doğumlu olamk

Zad 1 = Tahıl , Hububat
<< bkz Dexl >>

Zad 2 = Yenilip içilebilecek her şey , Rızık

 

Zad 3 = Zād , Kişi

Zadar = 1 (zoo) Doğurgan , Ürengen , Verimli 2 Feyzdar , Bereketli
<< bkz Feyzdar >>

Zadayi = [syn] 1 Doğuran , Doğurgan , Doğurucu , Velūd 2 Doğurtucu , İstilāī

Zadayin [zoo] = Doğurtmak , Doğdurtmak *** Cot cot zayin = Çift çift doğurmak *** Mala zayinê= Doğum evi , Evcil hayvanların üretim ve doğumu yapılan ev veya pasiyon veya üretim istesyonu
<< bkz Zakırın , Alıdandın , Raketın >>


Zade = Zāde , Bey efendi

Zadename = Paso , İş yeri kimliği

Zadevan = Zādegāh , Asiller , Soylular

Zahır 1 = Görünen , Parıldayan

Zahır 2 = 1 Mūttaki , Abit , Zahit , Dindar 2 Kişi adı , Erkek ismi


Zahıre = Zahire , Hububat , Tahıl
<< bkz Dexl >>

Zahiyat 1 [phil] = Doğurtuculuk , Sokratvari , Sokrat usüliyle karşısındakini sorularla arayış ettirme ve doğruyu buldurma yöntemi , Māeutik *** Seremı xıst zayinê = (mz) Kafamı soktu doğurtuculuğa

Zahiyat 2 / Zaiyat = Zararlar , Ziyanlar
<< bkz Telefbûyin . Ziyanbûyin , Pûçbûyin >>

Zaî = Zāyi , Telef , Kayıp Yitik ,Gaip
<< bkz Unda >>

Zakırın [zoo] = 1 Doğmlu olmak , Doğurmak 2 Doğurtmak
<< bkz Zadayin , Alıdandın , Raketın >>

Zalım
= Zalim , Viçdansız , Çok zūlm eden , Aznavur


Zane [syn] = Bilgin , Bilgic , Bilici , Alim , Mucit ,Arif , Ehil , Bilen
Zaneti = Bilgelik , Bilgiçlik
Zanıngeh = Universite


Zan 1 = Zan , Şek , Şüpe
<< bkz Şık >>

Zan 2 [syn] = Bilgi , Biliş , Bilmek , Kavramak *** Zanın = Biliniyor , Biliyorlar *** Tê zanın = Biliniyor *** Ne zanın = Bilinmiyor *** Tuji zani = Sende biliyorsun *** Nızanım = Bilmiyorum *** Dızanım = Biliyorum , Kavrıyorum *** Bızane = Bil , Öğren , Kavra *** Zanın em kurdın = Kürt olduğumuzu biliyorlar *** Kê zane ? = Kim biliyor ?


Zanabûyin / Zanabûn = Bilgili olmak , Bilişci olmak , Yedi tūlla sahibi olmak *** Zanabûna mı = Bildiğim kadar , Bile bildiğim , Hali hazırda bildiğim *** Ev çıye zanabûnavi çiye = Bu neki bildiğide o olsun *** Zanabûna te = Bildiğin , Bilişin


Zanyar [adj] = 1 (phil) Bilge , Ozan , Filazof 2 Ekabir 3 Eksper 4 (mz) Usta , Mahir 5 (vulg) Kotarıcı *** Zanyari = Bilgelik , Bilgiçlik *** Zanyar kırın = Bilgeleştirmek , Bilincleştirmek , Kavrayışlaştırmak

 

Zanyariya zımana = Dil bilimi

Zanıst / Zanıstvan [adj] = Bilge , Ālim , Mahir , Erbap , Bilgi sahibi kişi , Maarifci , Anlıyan
<< bkz Zanyar >>

Zanısti = İlmi , Fenni , Bilimsel ,Üniversal , İlme mahsus , Maarif şeyler

Zanıngeh / Zanıstgeh [syn] = 1 Akademi , Üniverste , Fakülte , Darülfünun , Yüksek okul , Fen ve icat yurdu , Bilimtay 2 Bilgi bankası , Bilgi alış verişi yapılan yer veya bilgi için baş vurulan yer
{ Diğer Diyalekt’ler :
Zanoşke , Zanko }

Zanıngehvan [adj syn] = 1 Üniversiteli , Fakülteli , Akademili , Darülfünunlu 2 Akademiksiyen , Akademist *** Zanıngehvani Akademicilik , Klasisizm , Akademizm


Zanıngehvaniyat =
Akademicilik , Bilimsellik veya bilim dalıcılığı , Klasisizmcilik , Akademizm ile ilgili şeyler


Zanıstname
= Ansiklopedi , İlmi kayıtlar yapılan risale veya kitap

Zanyar / Zane = 1 Bilge , Bilgin , Bilgili , Ālim , Mahir , Erbap , Bilgi sahibi kişi , Maarif kişi , Maarifmend 2 Yedi tūlla sahibi
<< bkz Zanıst >>


Zar / Zarok = Çocuk , Bala , Erkek veya kız çocuğunda ortak ad *** Pêçeke zar a (syn) = Çocuk beleği , Bebek sargı bezi , Kundak *** Pine zar a = Çocuk bezi , Çocuk ıslatması için çocuk altına konulan bez *** Zarık = Çocukcuk , Tıfıl *** Zar a sê sali = Üç yaşındaki çocuk *** Zar a çallepi = Emekleyen çocuk *** Berdevke zar a = Çocuk önlüğü ***Zımana zar a = Çocuk dili *** Zar xapandın = Çocuk kandırmak *** Zar xewrakırın = Çocuk uyutmak *** Zar a me = Çocuğumuz *** Zar a we = Çocuğunuz *** Zar a çinaran = Komşuların çocukları *** Zarıka çinara = Komşu çocuğu *** Nota zar a = Çocuk gibi , Çocuksu gibi , Çocukça *** Şıxula zar a = Çocuk işi *** Zar xewıtandın / Zar xebıtandın = Çocuk çalıştırmak *** Zaran bê xweyi = Kimsesiz çocuklar *** Zar a neks = Şımarık çocuk *** Malkaniya zar a = Çocuk evciliği , Çocuk evcilik oyunu *** Xatıra zar a = Çocuk hatına *** Zar listandın = Çocuk oynatmak *** Hêlina zar a = Çocuk yuvası , Ana yurdu veya kreş , Çocuk bakım evi *** Bı zarva = Çocuk ile , Çocukla *** Bê zar = Çocuksuz *** Zar a mêti = Emzikli çocuk , Daha sütten veya emmekten kesilmeyen çocuk *** Zarrava = Çocuklar ile *** Zar kırın = Çocuk etmek , Çocuklaştırmak *** Hışa zar a = Çocuk aklı *** Hevşa zar a = Çocuk bahçesi *** Zar xıstın = Çocuk düşürmek *** Zar hıldan = Çocuk almak veya aldırtmak *** Gulustana zar a = Çocuk parkı *** Cawe jı zar a hılde = Cevabı çocuktan al *** Xebera jı zar a hılde = Haberi çocuktan al *** Ez wiya hê zartiva nasdıkım = Ben onu daha çocukluktan beri tanırım *** Ez ne zarım = Ben çocuk değilim *** Dadgaha zar a = Çocuk mahkemesi *** Mehkeme zar a = Çocuk mahkemesi *** Zar mezınkırın = Çocuk büyütmek *** Parza zar a [tz] = Çocuk aşısı *** Sorıka zar a [tz /syn] = Çocuk çiceği , Çocuk kızamığı , Çicek hastalığı *** Hekima zar a = Çocuk hekimi , Çocuk doktoru *** Zar nêhırandın = Çocuk bakmak , Çocuk bakıcılığı *** Zar zarrava , kar karrava mezındıwe = (red) Çocuk çocuk ile , oğlak oğlakla büyür *** Islah xana zar a = Çocuk ıslah evi *** Zar revandın = Çocuk kaçırmak *** Zar peydakırın = Çocuk peydahlamak *** Xwedi zar = Çocuk sahibi *** Nava zarra te ... ? = Çocuğunun adı ...? *** Havala zar a = Çocuk arkadaşı *** Dırana zartiyê = Çocukluk dişi *** Bı zar = Çoçuk ile *** Bê zar = Çoçuksuz 
{ Diğer Diyalekt’ler :
Mındal , Zarû , Zari , Zaro , Role , Mendal , Sêvlek , Sebi , Çêjık }
<< bkz Gede , Law >>

Zarbûyin / Zarbûn [syn] = 1 Çocuk olmak , Çocuklaşmak (mz) Doğum hāli 2 (mz) Çocuk olmak *** Listıka zar a bûyin = Çocuk oyuncağı olmak , Çocuk eğlencesi hāline gelmek

Zarti / Zarokti = Çocukluk

Zartiyat / Zariyat = 1 Çocuk bilim , Pedoloji 2 Çocukluk *** Zar zanısti = Pedoloji , Çocuk bilimi

Zarnas /Zaroknas [adj] = Pedolog

Zar û zeç = Çoluk çoçuk

Zar zanıst = Pedolog , Çocuk bilgini

Zar = Çocuk
Zayin 1 = Doğum ,Milad
Zava =Damat , Enişte *** Bıre zava = Sağdıç

Zavati = Damatlık

Zayend = Cisiyet
Zayin 2 = Üreme
Zanyar = Uzman , Bilge , Bilgiç

 

Zarav / Şiwe = 1 Lehce ,Aksam , Söyleme üslübu 2 Diyalekt


KÜRTÇE = TÜRKÇE  sözlük   FERHENG www.elat.ch