Rêybûna : Ce / Cê                                     
Ce : Sıralaması
************

Cebar = Çıkıkcı

Ceberût = Ceberut

Ceger / Kezev = Çiğer

Cehd = Azl

 

Cehdkırın = Azl etmek 

Celp = Celp , Çağırı
Cew = Cep

Cewi = Elti , Kardeş karıları

Celad = Cellat 

Celali = 1 Osmanlı imparatorluk zamanında hep isyan  baş kaldırı yapanlar , Aynı isimle Ağrı dağın cevresindeki ağrı isyanı yapan aşiretin ismi 2 Öfkeli , Asabi , Sinirli

Celse / Rûnıştandıun = Celse , Oturum 

Cem = Cem , Alevilikte dini ayin

Cemadan = Damacan

Cemaet = Cemaat

Cemil = Çok güzel , Eşi bulunmaz bir güzellik

 Cenaze = Cenaze

Cendere = Cendere


Ceni = Tay

Cenin = Cenin 
Cehimi = At ve Eşe gibi hayvanlarım ölümüne söylenir  

 

 


Çeqel = Çakal
Çelew = Çeşit , Tür , Biçim 

Cevlik [pr]  =Cevlik

Ceng = Savaş

Cepıl = Kulp , Mutfak eşyalarının tulan yeri
Cerde =Şaki
Cerıbandın = Denemek , Sınamak ,  Uygulamak
Cerx= Çark
Çerm =Çerim
Celp = Daveti
Celse = Mahkemede araverme oturum

Cehımandın = Gebermek , Hayvan ölümü


Cemıtandın =
Dondurmak


Ce / Ceh = Arpa *** Zeviya ceh = Arpa tarlası *** Nan e ceh = Arpa ekmeği *** Cehwar / Cehdank = Arpa torbası

Cebırxane = Cepanelik , Mühimmat


Cebr 1 / Cebır 1
= Cebir , Zor , Dayatma , Takaza , Baskı yapma
<< bkz Zor >>

Cebr 2 / Cebır 2 [geom] = Cebir
<< bkz Hesaw >>

 

Cebren = Cebren  , Zorla , Metezori , Rızası olmadan 


Ced / Baw û kal = Ced , Ata , Sinsile

Cefa / Cıfa = Cefa , Çile *** Cef a këş = Cefakeş , Ezgin

Cefakar = Cefakar , Çilekêş

Cefakari = Cefakarlık , Çilekeşlik

Cehımandın 1
[ zoo] = 1 Geberme , Ölme , Ölüm , At veya eşek cinsinden olan hayvanların ölümü 2 İstisa'-li *** Xwexwe cehımiyë = Kendilğinden ölmüş 3 ( mz ) Sittir çekmek *** Sermë cehımandıyë = Soğuktan ölmüş *** Hespe cehımi = Ölü at *** Ker’ë cehımi = Ölü eşek *** Cehımand’î = Geberik , At eşek leşi = Cehımi çû ! = 1 Geberdi gitti 2 ( mz ) Birilerine öldü gitti , Def olup gitti , Nalları dikti ! *** Bı cehme ! = Sittir ol git , Def ol git ! (*9)
<< bkz Sıkıtandın , Telefkırın , Kuştın , Mırar >>

Cehımantın 2 [ zoo ] = Gebertmek , Öldürmek , İstisal etmek , Kökünü kazımak , Köküne kibrit suyu dökmek , İtlāf , İmha , Mahıf , Hastalık yayar endişesi ile hayvanlar top yekūn öldürmek *** Bona naxaşiye hatın cehmantın ! = Hastalıktan dolayı öldürüldüler , İstisal edildi ! *** Boy naxaşiye Hesp û ker’ā cehımantın , Se ’ pısik’ä sıkıtantın , Mırişk'aji qırkırın ne şıkur em sılametın ( ! ) = Hastalık yüzünden At ve eşekleri geberttiler , Kedi köpekleri öldürdüler , Tavukları'da İtlāf edildi şükür biz sağız ( ! ) (*9)
<< bkz Sıkıtantın , Telefkırın , Qırkırın >>Ceğene = Çingene

Cegeneti = Çingenlik

Ceger = ÇigerCehm = Ölüm , Hayvan ölümü

Cejn = Bayram *** Cejna qurbanë = Kurban bayramı *** Cejna newrozë = Nevruz bayramı


Celeb =Celep , Kesimlik hayvan ticareti yapan kişi


Cejn = Bayram

Celew = Çeşit , Tür , İlenek

Cello çepi = Çapraşık , Sağlı sollu karışık *** Cello çepi kırın = 1 Mistifikasyon yapmak , Karman corman yapmak 2 Tesvilat yapmak ,

Ceqin = Çığ düşerken çıkardığı ses

 Cegene = Çingene

Cem 1 = Yanında , Nezd *** Cem mı = Yanımda *** Cem keseki ... = Kimsenin yanında ... *** Cem xwedë = Allahın nezdinde

Cem 2 = Toplantı , Dini ayin için bir arada bulunma , Cem


Cemaet = Cemaat

Cemedan = Çanta , Valiz , Bavul


Cemedani = Erkek baş giysisi

Cemal = Cemāl 1 Erkek isimi 2 Yüzü güzel

Cemıtandın / Cemıdandın = Dondurmak *** Cemıti = Donuk
{ Diğer Diyelektler : Qemırandın }

Cenaze = Cenaze
<< bkz Cınyaz >>

Cendek [syn] = 1 Vücud , Beden 2 Kesilen hayvanın tüm vücudu veya bedeni *** Cendekemı = Bedenim *** Cendeke heywana = Hayvan bedeni *** Cendeke mera = İnsan bedeni *** Cendeka xwe ... = Kendi bedenini ... , Bedenini ...

Cendere = Cendere , Can havalisi

Cengaver = Cengaver , Savaşcı

 Cemre = Cemre , Kış mevsimi sonrası önce havaya bir kadar sonra suya ve takiben toprağa düşen ısı


Ceng = Cenk , Savaş , Harp , Muharebe
<< bkz Şer >>

Cenabet = Cünüp

Cengıl = 1 Bodur ( Bodur bitkilerin genel ismi ) 2 Çalılık

Cënık = Şakak

Cendırme = Jandarma
{ Diğer Diyaletler : Şorte , Zefti }

 

Cêr 1 = Testi , Pişmiş toprak yapılmış su kabı

Cêr 2 / Çıkıl = Salkımı oluşturan dal

 

Çere = Ot , Çimen , Bitki

Cerde [rgd] = 1 Korsan 2 Efe veya zeybek 3 Çete , Basıkıncı

Cerdevan [rgd] = Çeteci , Kanun kaçağı

 

Cerdevani = Bakıncılık

Cerge = Mevsim , Sezon


Cerıbandın [syn] = 1 Denemek , Sınamak , Tecürbe etmek 2 (dn) Sınav/ Sınavlamak , İmtihan / İmtihan etmek , Test / Test etmek
<Teselekırın >>
Cereme =  Tazminat ,Zarar ziyanın bedeli

Cerman = German , Alman

Ceseret = Cesaret ,Cüret

Ceset = Ceset

Cesûr = Cesur

Cesûri = Cesurluk

 

Cew = Çep *** Cewamı tıji pereye = Çebim dolu paradır
Ceza = Ceza

Cezadayin = Ceza vermek ,Cezalandırmak 

Cezeyir = Cezayir

Cezayiri =  Cezayirli

Cezb = Cezb , Alım   

Cezbe = Cezbe             

Cezbkırın = Cezbetmek

Cezwe = Cezve


KÜRTÇE = TÜRKÇE  sözlük   FERHENG www.elat.ch